Dotacje – Wdrażanie systemów informatycznych typu B2B w firmach

Konkurs jest kierowany do przedsiębiorstw, które planują wdrożenie systemu informatycznego typu B2B. Jego celem jest automatyzacja procesów biznesowych, realizowanych we współpracy wnioskodawcy ze stałymi kontrahentami. Ma to skutkować wzrostem efektywności współpracy oraz obniżeniem kosztów lub wzrostem przychodów.

DATA I NAZWA KONKURSU
13 – 31 stycznia 2014. Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

DLA KOGO?
Wnioski mogą składać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa zlokalizowane w Polsce.

CO MOŻNA SFINANSOWAĆ ZA DOTACJĘ?
– Nowe środki trwałe.
– Wartości niematerialne i prawne, w tym aplikacje tworzone na zamówienie.
– Modernizację infrastruktury informatycznej.
– Usługi informatyczne i techniczne związane z instalacją sprzętu i oprogramowania.
– Usługi doradcze, ekspertyzy.

ILE PIENIĘDZY MOŻNA OTRZYMAĆ?
Kwota bezzwrotnej dotacji nie może być niższa niż 20 tys. zł. Górna granica jest zróżnicowana i zależy od województwa, w którym powstanie inwestycja, wielkości firmy oraz wybranego trybu udzielania wsparcia. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 70% poniesionych kosztów (bez uwzględnienia VAT).

DODATKOWE INFORMACJE
Największe szanse na dotację będą miały projekty spełniające następujące kryteria:
– automatyzowane procesy biznesowe dotyczą współpracy wnioskodawcy z kontrahentami z innego województwa i innego kraju;
– w ramach projektu wdrażane są technologie podpisu elektronicznego lub elektronicznej wymiany danych, prowadzące do eliminacji obiegu dokumentacji papierowej;
– częścią systemu B2B będzie przynajmniej jedna zaawansowana usługa w formule SaaS, świadczona na rzecz kontrahentów;
– inwestycja wykazuje wysoką efektywność ekonomiczną;
– rozwiązania wdrożone w ramach projektu są efektywne energetycznie i bezpieczne dla środowiska naturalnego.


Back to top